شماره ٣٢٥: نازنينا، حسن و خوبي با وفا بهتر بود

نازنينا، حسن و خوبي با وفا بهتر بود
گر وفا ورزي بهر حالي ترا بهتر بود
گر نباشد لطف طبع و حسن خلق و عز نفس
نقش ديواري ز صد ترک ختا بهتر بود
تکيه بر خوبي نشايد کرد کان ده روزه ايست
وندران ده روز اگر باشد وفا بهتر بود
گر بهاي خون ما خاک تو باشد عيب نيست
زانکه خاک چون تويي از خون ما بهتر بود
پارسايان را نظر کردن به خوبان باک نيست
وان نظر بر روي يار پارسا بهتر بود
من دعا گويم تو دشنامي که خواهي ميفرست
پيش ما دشنام ياران از دعا بهتر بود
گر هلاک اوحدي خواهي، بکش،تاخير چيست؟
در بلا افتادن از بيم بلا بهتر بود