شماره ٣٢١: دل از فراق شما دردمند خواهد بود

دل از فراق شما دردمند خواهد بود
زمان هجر ندانم که چند خواهد بود؟
دريغم آيد از آن، گوهر پسنديده
که در تصرف هر ناپسند خواهد بود
بيار بندي از آن زلف عنبرين، کامروز
دواي اين دل ديوانه بند خواهد بود
دلم چو ناله کند رستخيز خواهد کرد
لبم چو خنده کند زهر خند خواهد بود
به جستن تو سر اندر جهان نهم روزي
و گر سرم به مثل در کمند خواهد بود
چو از مقام تو چشمم به راه بايد داشت
گمان مبر تو که گوشم به پند خواهد بود
به اوحدي سخني چند نقد تلخ بگوي
که به ز شربت شيرين قند خواهد بود