شماره ٣١٤: خوبرويان جفا پيشه وفا نيز کنند

خوبرويان جفا پيشه وفا نيز کنند
به کسان درد فرستند و دوا نيز کنند
پادشاهان ولايت چو به نخجير روند
صيد را گر چه بگيرند رها نيز کنند
نظري کن به من، اي دوست، که ارباب کرم
به ضعيفان نظر از بهر خدا نيز کنند
بوسه اي زان دهن تنگ بده، يا بفروش
کين متاعيست که بخشند و بها نيز کنند
عاشقان را زبر خويش مران، تا بر تو
زر و سر هر دو ببازند و دعا نيز کنند
گر کند ميل به خوبان دل من، عيب مکن
کين گناهيست که در شهر شما نيز کنند
بر زبان گر برود ياد منت باکي نيست
پادشاهان به غلط ياد گدا نيز کنند
توختايي بچه اي، در تو خطا نيست عجب
کانچه بر راه صوابند خطا نيز کنند
اوحدي، گر نکند يار ز ما ياد، مرنج
ما که باشيم که انديشه ما نيز کنند؟