شماره ٢٢٣: پرسش خسته اي روا باشد

پرسش خسته اي روا باشد
که درين درد بي دوا باشد
بنمايد ترا، چنانکه تويي
اگر آيينه را صفا باشد
بي قفا روي نيست در خارج
وندر آيينه بي قفا باشد
اندر آيينه هيچ ننمايد
که نه آيين شهر ما باشد
در صفا نيست صورت دوري
دوري از ظلمت هوا باشد
اين جدايي ز کندي روشست
روش عارفان جدا باشد
از ختايي خطت اگر دويي است
اين دوبيني ازين خطا باشد
نشود اوحدي ز مهرش دور
تا ازو ذره اي بجا باشد