شماره ١٩٤: وصف روي آن پسر خواهيم کرد

وصف روي آن پسر خواهيم کرد
خدمت زلفش به سر خواهيم کرد
جاي او را جان خود خواهيم ساخت
هر چه هست از دل به در خواهيم کرد
پيش خورشيد جمال روي او
بعد ازين عيب قمر خواهيم کرد
شکر آن شيرين دهان خواهيم گفت
عالمي را پر شکر خواهيم کرد
اوستاد مکتب فضليم، ليک
ابجد عقشش ز بر خواهيم کرد
از دهانش بوسه اي خواهيم خواست
وين حکايت مختصر خواهيم کرد
اوحدي، پنهان مکن عشقش، که ما
عالمي را زان خبر خواهيم کرد