شماره ٨٤: يارب، اين مهمان چون ماه از کجاست؟

يارب، اين مهمان چون ماه از کجاست؟
وين سپاه کيست و آن شاه از کجاست؟
عکس خورشيدي چنان بالا بلند
بر چنين ديوار کوتاه از کجاست؟
گر ز مرغ جان به شاخ دل رسيد
غلغل «اني انا الله » از کجاست؟
دل درين وادي ز تاريکي بسوخت
سوي آن آتش بگو راه از کجاست؟
گرنه خونريزيست اين فرياد چيست؟
ورنه بيدادست اين آه از کجاست؟
اندرين خرگاه مي گويند: هست
خوبرويي، راه خرگاه از کجاست؟
اوحدي را پادشاهي بنده خواند
مفلسي را ديگر اين جاه از کجاست؟