شماره ٤١: مرادم ار چه نخواهد روا شدن ز شما

مرادم ار چه نخواهد روا شدن ز شما
به فال نيک ندارم جدا شدن ز شما
مگر اجل برهاند مرا ز عشق، ارنه
به زندگي نتوانم رها شدن ز شما
اگر ز خوي شما داشتي خبر دل من
عجب نداشتمي بي وفا شدن ز شما
ازين صفت که بي يگانگي همي کوشيد
کرا بود طمع آشنا شدن ز شما؟
دلم بدين صفت ار پايمال غصه شود
گريختن زمن و در قفا شدن ز شما
غم شما گر ازين سان کشد گريبانم
چه پيرهن که بخواهد قبا شدن ز شما
به اوحدي طمع پارسا شدن مي کنيد
که بعد ازين نتوان پارسا شدن ز شما