شماره ١٣: من چه گويم جفا و جنگ ترا؟

من چه گويم جفا و جنگ ترا؟
جرم رهوار و عذر لنگ ترا؟
ز دل و جان نشانه ساخته ام
ناوک چشم شوخ شنگ ترا
اي نوازش کم و بهانه فراخ
لب لعل و دهان تنگ ترا
صلح را خود ببين که ما چه کنيم؟
که به جان مي خريم جنگ ترا
دل بدزدي و زود بگريزي
ما بدانسته ايم ننگ ترا
رنگ خوبان ز لوح فکر بشست
اوحدي، تا بديد رنگ ترا