شماره ١٢: چون نديدم خبري زين دل رنجور ترا

چون نديدم خبري زين دل رنجور ترا
در سپردم به خدا، اي ز خدا دور، ترا
شاد نابوده ز وصل تو من و نابوده
توجفا کرده و من داشته معذور ترا
صورت پاک ترا از نظر پاک مپوش
که به جز ديده پاکان ندهد نور ترا
گر ز ديدار تو آگاه شوند اهل بهشت
سر مويي نفروشند به صد حور ترا
اي که رنجي نکشيدي و نديدي ستمي
چه غم از حال ستم ديده رنجور ترا؟
تو که چون من ننشستي به غمي روز دراز
سخت کوتاه نمايد شب ديجور ترا
اوحدي را ز نظر دور مدار، اي دل و جان
که دلارام ترا دارد و منظور ترا