زنده رود

پوزش اين مرد نادان در پذير
پرده را از چهره ي تقدير گير
انقلاب روس و آلمان ديده ام
شور در جان مسلمان ديده ام
ديده ام تدبيرهاي غرب و شرق
وانما تقديرهاي غرب و شرق