نداي جمال

بوده ئي اندر جهان چارسو
هر که گنجد اندرو ميرد درو
زندگي خواهي خودي را پيش کن
چار سو را غرق اندر خويش کن
باز بيني من کيم تو کيستي
در جهان چون مردي و چون زيستي