زنده رود

من کيم تو کيستي عالم کجاست؟
در ميان ما و تو دوري چراست؟
من چرا در بند تقديرم بگوي
تو نميري من چرا ميرم بگوي