نواي طاهره «١»

گر بتو افتدم نظر چهره به چهره رو برو
شرح دهم غم ترا نکته به نکته مو بمو
از پي ديدن رخت همچو صبا فتاده ام
خانه بخانه در بدر کوچه به کوچه کوبکو
مي رود از فراق تو خون دل از دوديده ام
دجله بدجله يم به يم چشمه به چشمه جو بجو
مهر ترا دل حزين بافته بر قماش جان
رشته به رشته نخ به نخ تار به تار پو به پو
در دل خويش طاهره گشت و نديد جز ترا
صفحه به صفحه لا به لا پرده به پرده تو بتو