زنده رود

زورق ما خاکيان بي ناخداست
کس نداند عالم قرآن کجاست