افغاني

زنده رود از خاکدان ما بگوي
از زمين و آسمان ما بگوي
خاکي و چون قدسيان روشن بصر
از مسلمانان بده ما را خبر