نغمه ملائک

فروغ مشت خاک از نوريان افزون شود روزي
زمين از کوکب تقدير او گردون شود روزي
خيال او که از سيل حوادث پرورش گيرد
ز گرداب سپهر نيگلون بيرون شود روزي
يکي در معني آدم نگر از ما چه مي پرسي
هنوز اندر طبيعت مي خلد موزون شود روزي
چنان موزون شود اين پيش پا افتاده مضموني
که يزدان را دل از تأثير او پرخون شود روزي!